Gamla stadgarna

Stadgar för föreningen Hjärta
– Troende Socialdemokrater i Stockholm

1. Gruppen

Gruppens namn är Hjärta – Troende Socialdemokrater i Stockholm. Gruppen är genom Stockholms stads Kristna Socialdemokraters distrikt ansluten till Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbund – Broderskapsrörelsen.

Gruppen är genom Stockholms arbetarekommun ansluten till Socialdemokratiska Arbetarepartiet. Gruppens verksamhetsområde är Kungsholmen, men alla som vill och som ställer upp på föreliggande stadgar oavsett bostadsort har rätt att bli medlemmar.

2. Grundsatser och målsättning

Gruppens ändamål är att i överrensstämmelse med förbundets grundsatser och syftemål samla socialdemokrater som grundar sin samhällssyn på religiös livsåskådning för att aktivt medverka i samhällsutvecklingen.

Medlem som verkar i strid mot grundsatser och målsättning som uttrycks i förbundets stadgar kan av förbundsstyrelsen uteslutas.

3. Organisation

Mom 1. Distriktsstyrelsen fastställer gruppens verksamhetsområde.

Mom 2. Gruppen består av enskilt anslutna medlemmar.

Mom 3. Gruppens ledning utövas av en av årsmötet vald styrelse bestående av ordförande och vice ordförande för att tydligt poängtera ett delat ledarskap, som väljs för ett år i sänder, samt minst tre ledamöter som ska vara sekreterare, kassör och studieorganisatör. Dessa kan utses av årsmötet eller inom styrelsen.

Styrelsen kan välja verkställande utskott bestående av ordföranden och två av styrelsens ledamöter.

Gruppens årsmöte väljer vid behov utskott eller funktionärer som planerings- och beredningsorgan.

Mom 4. Gruppens årsmöte väljer två revisorer samt en suppleant för ett år i sänder. Revisorerna granskar såväl räkenskaper som därmed förbunden verksamhet och avger berättelse till nästkommande årsmöte.

4. Årsmötet

Mom 1. Årsmötet hålls varje år före mars månads utgång, varvid förekommer:

a) Val av ordförande, sekreterare och protokollsjusterare för mötet.

b) Behandling av års- och revisionsberättelsernas avlämnade samt beslut i anledning därav

c) Val av ordförande för gruppen

d) Val av styrelse

e) Val av två revisorer och en suppleant

f) Val av valberedning till nästa årsmöte

g) Rapporter från eventuella utskott och funktionärer

h) Andra frågor som hänskjutits till årsmötets avgörande eller väcks på årsmötet beslutat uppta till behandling.

Mom 2. Vid gruppens årsmöte äger varje gruppmedlem en röst. Val sker med sluten omröstning när någon så begär.

5. Avgifter och rapporter

Mom 1. Beslut om avgift till gruppen skall tas vid årsmöte eller medlemsmöte senast 1 november året före det verksamhetsår avgiften avser och rapporteras in till Stockholms arbetarekommun. I avgiften som arbetarekommunen på gruppens uppdrag aviserar gruppens medlemmar ska också årsavgifter till distrikt och förbund inräknas.

Mom 2. Grupp skall årligen till distriktsstyrelsen insända berättelse över sin verksamhet under det gångna året samt meddela gruppstyrelsens sammansättning

6. Styrelsen och utskott

Mom 1. Gruppstyrelsen planlägger och leder gruppens verksamhet. Styrelsen är beslutsmässig när mer än halva antalet ledamöter är närvarande.

Mom 2. Det åligger styrelsen att följa och vägleda särskilda utskott och funktionärer som tillsatts av årsmötet eller som styrelsen kallat.

7. Ändring av stadgar

Förslag till ändring av dessa stadgar skall skriftligen inges till grupp styrelsen senast två månader före distriktsårsmötet. Förslagen skall delges gruppens medlemmar tillsammans med styrelsens yttrande senast en månad före årsmötet. Förslag till ändring av gruppens verksamhetsområde hänskjuts till distriktsstyrelsen för avgörande. Förslag till ändring av paragraferna 1 och 2 hänskjuts till förbundsstyrelsen för avgörande. Övriga ändringar i dessa stadgar sker genom årsmötesbeslut med 2/3 majoritet av röstberättigade närvarande medlemmar.

8. Upplösning

I händelse av grupps upplösning skall eventuella tillgångar tillfalla Stockholms stads broderskapsdistrikt.