Stadgar

Socialdemokrater för tro och solidaritet är ett förbund av föreningar och enskilda vars övertygelse är

  • att alla människor är en del av Guds skapelse och äger samma mänskliga rättigheter,
  • att den enskildes och samhällets utveckling till frihet och rättvisa främjas när människan med respekt för sin egen och andras andlighet och tro deltar i politiken och samhällsbygget; människans kritiska tänkande liksom hennes skaparkraft är gåvor till mänskligheten,
  • att samhället och världen blir en bättre plats för alla, när det råder demokrati, social rättvisa, jämlikhet, nyfikenhet på olika kulturer, religionsfrihet, jämställdhet och frihet från alla former av diskriminering, ett miljöansvar som får genomslag inom alla politikområden samt en utrikespolitik som bekämpar fattigdom och stödjer folkrätt.

Socialdemokrater för tro och solidaritet vill:

  • utifrån maktlösas och nedtystades perspektiv skapa en praktisk politik som samlar folkflertalet för människans befrielse och delaktighet,
  • verka för utjämning mellan rika och fattiga och ett välstånd grundat på hållbar utveckling,
  • verka för fredlig konfliktlösning,
  • forma ett rättvist samhälle som visar omsorg om och tar vara på varje människas inneboende möjligheter,
  • främja folkhälsa samt minska bruket av alkohol och andra droger,
  • i samarbete med Sveriges Socialdemokratiska arbetareparti och tillsammans med likasinnade världen över verka för dessa grundsatser och målsättningar.

Stadgar för föreningen Hjärta – Troende Socialdemokrater i Stockholm

§ 1 Ändamål

Gruppens namn är Hjärta – troende Socialdemokrater i Stockholm. Gruppen är genom distriktet ansluten till Socialdemokrater för Tro och Solidaritet.

Gruppen är genom Stockholm stads arbetarekommun ansluten till Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti.

Gruppen har till uppgift att organisera och samla medlemmar som erkänner förbundets ändamål.

Gruppen ska lägga sig vinn om att i en utåtriktad dialog lägga grunden för förbundets politiska program.

 

§ 2 Medlem

Medlem är den som erkänner förbundets ändamål, följer dess stadgar samt betalar medlemsavgift. Medlem är också medlem i Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti.

Medlem som verkar i strid mot förbundets ändamål och stadgar kan uteslutas av förbundsstyrelsen.

 

§ 3 Organisation

Grupp består av enskilt anslutna medlemmar. Gruppen ingår i arbetarekommunen, i enlighet med stadgar för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti.

Grupp leds av vid gruppårsmötet vald styrelse. Styrelsen ska bestå av ordförande, kassör och ytterligare minst en ledamot. Antalet ledamöter i styrelsen ska vara ett ojämnt tal.

Årsmötet väljer två revisorer samt revisorsersättare.

 

§ 4 Medlems rättigheter

Medlemskap i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet ger medlemmen rätt till

– att delta i gruppers och arbetarekommuners mötes- och studieverksamhet

– att rösta vid Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis medlemsmöten, partikongressval och allmänna omröstningar

– att kunna väljas till förtroendeuppdrag inom förbundet, partiet, politiska församlingar samt andra uppdrag till vilka partiet/förbundet nominerar kandidater

– att få information om förbundets och partiets ställningstaganden i politiska och organisatoriska frågor

– att ställa förslag vid möten i grupper och arbetarekommuner

– att motionera till förbundsårsmöten, partikongresser, distriktsårsmöten och årsmöten

– att delta i rådslag anordnade av förbundet och partiet, partidistrikt eller arbetarekommun.

 

§ 5 Möten och verksamhet

Gruppens högsta beslutande organ är gruppårsmötet. Därutöver genomförs medlemsmöten. Gruppårsmöte genomförs före februari månads utgång. Kallelse till gruppårsmöte ska tillställas samtliga medlemmar senast två veckor före mötet. Kallelse till medlemsmöte, med angivande av samtliga på mötet förekommande beslutsfrågor, ska tillställas samtliga medlemmar minst två veckor före mötet.

Gruppstyrelsen avger verksamhetsberättelse till gruppårsmötet. Revisorerna avger berättelse över sin granskning av gruppens räkenskaper, förvaltning och verksamhet från den 1 januari det år de valts på gruppårsmötet.

Mötet tar efter förslag från revisorerna ställning till frågan om ansvarsfrihet för gruppstyrelsen.

Val och omröstning sker öppet. Personval sker med sluten omröstning om någon så begär. Vid lika röstetal är tjänstgörande ordförandes röst utslagsgivande utom vid personval, då lottning ska genomföras.

 

§ 6 Avgift

Ny medlem betalar avgift för det år under vilket inträdet sker.

Medlemsavgiften till grupp fastställs av medlemsmöte före november månads utgång.

Medlem ska förutom gruppavgift enbart betala avgift till partiet/förbundet en gång.

Grupp redovisar senast den 1 februari avgiften från föregående verksamhetsår till distriktet vari ingår avgift till förbundet.

Uppbörden av avgifterna ombesörjs av partistyrelsen. Inbetalade avgifter för gruppen utbetalas av partistyrelsen per den 30 juni och den 31 december det år som avgifterna har erlagts av medlemmen.

 

§ 7 Styrelse

Styrelsen leder gruppens verksamhet i överensstämmelse med förbundsårsmötets, distriktsårsmötets och gruppårsmötets beslut samt förbundets, distriktets och gruppens stadgar. Det är styrelsens uppgift att planera och lägga fram förslag till medlemsmötet samt tillse att medlemsmötets beslut verkställs.

 

§ 8 Övriga bestämmelser

Grupp ska om fråga om upplösning väcks i första hand tillsammans med medlemmarna och i samverkan med distriktet se över möjligheterna att finna nya verksamhetsformer. I andra hand ska fråga om samgående med annan grupp prövas. Vid samgående tar gruppen med sig samtliga sina tillgångar.

Grupp upplöses om minst ¾ av medlemmarna fattar beslut därom. Medlemmarna överförs därvid till distriktsgrupp. Nedlagd grupps tillgångar tillfaller distriktet.

Medlem som inte längre önskar vara medlem hos Socialdemokrater för Tro och Solidaritet begär sitt utträde.

Medlem, som trots skriftlig påminnelse resterar med avgift under längre tid än tolv månader, ska uteslutas ur gruppen. Innan sådan uteslutning sker ska den arbetarekommun som medlemmen tillhör underrättas skriftligen.

Tillägg till dessa stadgar kan antas av gruppårsmötet. Tillägg får inte stå i strid med eller upphäva innehållet i dessa normalstadgar.

Lämna en kommentar

Inga kommentarer ännu.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s